വീട് >ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ >മെഡിക്കൽ സെൽഫ് സർവീസ് പ്രിന്റിംഗ്, ബൈൻഡിംഗ് മെഷീൻ